Concello de Sanxenxo - Perfil do Contratante - ÍNSULA SANXENXO S.L.
T: 986 72 00 75 - F: 986 72 10 22  | 
Concello de Sanxenxo

Xestión municipal

A) Anuncios previos (artículo 125)

B) Convocatoria de licitaciones (artículo 126)

  • Procedementos abertos

 

  • Procedementos restrinxidos

 

  • Procedementos negociados

                     ♦ Organización e xestión da Feira de Artesanía na vila de Portonovo na tempada de verán 2016.

                            + Anuncio (28/06/2016).

                            + Pliego de cláusulas administrativas particulares (28/06/2016).

 

C) Adxudicacións definitivas

  • Procedementos abertos
  • Procedementos restrinxidos
  • Procedementos negociado
  • Procedementos de dialogo competitivo

 

D) Acordos marco

E) Sistemas dinámicos de contratación

F) Central de Contratación

G) Contratos menores