Concello de Sanxenxo - Planificación e Xestión Urbanística
T: 986 72 00 75 - F: 986 72 10 22  | 
Concello de Sanxenxo

Concellerías

O Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Sanxenxo aprobouse de forma definitiva o 27 de febreiro de 2003 [DOGA 19-03-2003, BOP 20-03-2003]. Este foi obxecto das seguintes modificacións puntuais:

  • Modificación Puntual do PXOM Nº 1, no ámbito da Ordenanza 10, Espazos Libres de Uso e Dominio Público.
  • Modificación Puntual do PXOM Nº 2, respecto da adaptación da normativa ás modificacións lexislativas estatais e autonómicas.
  • Modificación Puntual do PXOM Nº 3, no equipamento E-36E Servizos Municipais.
  • Modificación Puntual do PXOM Nº 4, relativa ao equipamento deportivo E-36-DEP, de titularidade privada, e á incorporación ao inventario de equipamentos públicos de cinco parcelas de titularidade municipal.
  • Modificación Puntual do PXOM Nº 5, pola que se recoñece a condición de solo urbano consolidado do ámbito incluído no polígono PEI-18 de solo urbano non consolidado do PXOM, en execución da Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 14.6.2007, ratificada e ampliada pola Sentenza do Tribunal Supremo de 20.10.2011 (recurso 5819/2007).

Para consultar a devandita documentación pódese entrar na Páxina Web da Xunta de Galicia ou dirixirse ao servizo de urbanismo do Concello onde se facilitará toda a información.